مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

business

مهاجرین تجاری بر اساس توانائی خود در ایجاد شغل و قابلیت ماندگاری در کانادا مورد ارزیابی قرار می گیرند. زیربخشهای مختلف مهاجرت تجاری به صورت کلی شامل موارد زیر می باشد. ذکر این نکته ضروری است که برنامه های ذیل الذکرجزیی از برنامه ملی بوده و شامل برنامه های استانی نمی باشد. قابل ذکر است که استانهای مختلف کانادا هر کدام برنامه خاص خود را، که مستقل از برنامه ملی می باشد، به مورد اجراء گذاشته و ضوابط و شرائط منحصر به استان خود راعمل می نمایند. بطور کلی، می توان گفت که مهاجرت از طریق برنامه استانی، در مقایسه با برنامه ملی، با صرف مدت زمان کوتاه تری به ثمر می رسد

سرمایه گذاری بدون ایفاء نقش مدیریت در یک شرکت کانادایی *

متقاضیان این زیر بخش، علاوه برلزوم دارا بودن حد اقل یک سال سابقه کار(در طی مدت پنج سال قبل از تقاضا) در امر مدیریت تجاری دریک شرکت معتبر در کشورمحل اقامت خود، باید صاحب حد اقل 3/1 سهم از کل سهام آن شرکت باشند مضافأ، متقاضیان باید دارای حد اقل مبلغ 1,600,000 دلارکانادایی، که به صورت قانونی کسب شده باشد، بوده و به میزان حد اقل 800,000 دلار کانادایی در کانادا سرمایه گذاری نمایند. این مبلغ توسط دولت کانادا و با مشارکت استانهای کشور به مدت پنج سال در امر سرمایه گذاری به کار گرفته شده و پس از پایان مدت مذکور به صاحب آن بدون بهره مسترد خواهد شد.مشخصه این نوع سرمایه گذاری عدم وجود تعهد در تاسیس یک شرکت تجاری در کانادا توسط شخص مهاجر است.علاوه بر آن، شخص متقاضی می تواند قبل از مهاجرت جهت دیدار ازمحل و آشنا شدن با وضعیت اقتصادی به کشور کانادا سفر نماید

سرمایه گذاری با ایفاء نقش مدیریت در یک شرکت کانادایی *

در این نوع مهاجرت، لازم است که فرد مهاجردارای حداقل 300,000 دلار کانادایی سرمایه، که به صورت قانونی کسب شده باشد، بوده و همچنین صاحب حد اقل 3/1 سهم از کل سهام یک شرکت معتبر در کشورمحل اقامت خود باشد. علاوه بر آن، وجود حداقل یک سال سابقه مدیریت و کار فعال (در طی مدت پنج سال قبل از اقدام) در زمینه تجاری الزامی است. از مشخصه های این سرمایه گذاری، نداشتن الزام به رعایت سقف سرمایه گذاری است، لیکن شخص موظف به اجرای شرایط خاصی است که دولت تعیین می نماید. متقاضی بایستی به مدت یکسال در طی مدت سه سال پس از ورود به کانادا، به میزان حد اقل 3/1 سهم از کل سهام یک شرکت معتبر کانادایی را خریداری کرده و به صورت فعال در مدیریت آن شرکت ایفای نقش نموده و برای حداقل یک نفر کانادایی (به جز خود واعضاءخانواده) ایجاد شغل نماید. شخص متقاضی می تواند قبل از مهاجرت، جهت دیدار ازمحل و آشنا شدن با وضعیت اقتصادی، به کشور کانادا سفر نماید

سرمایه گذاری در مشاغل آزاد در زیر بخش های فرهنگی،ورزشی و کشاورزی *

در این طریقه از مهاجرت، سقف سرمایه گذاری تعیین نشده و شخص مهاجر بر اساس سابقه و تجربه در زمینه های فرهنگی، ورزشی وکشاورزی به میزان مورد نیاز، که با عرف معمول در کانادا مطابقت داشته باشد، در حرفۀ مورد نظر سرمایه گذاری نموده و پس از طی مدت معینی که از طرف دولت تعیین شده است، و در صورت داشتن شرائط لازم، می تواند در خواست اعطاء شهروندی نماید

از مشخصه های دیگر این نوع سرمایه گذاری، عدم وجود شرائط و تعهدات سرمایه گذاری است. در خصوص رشته های فرهنگی و ورزشی، حداقل مدت تجربه تعیین شده در حرفۀ ذیربط لزوما بایستی دو سال فعالیت در کشور محل اقامت و یا یک سال فعالیت در کشور محل اقامت و یک سال فعالیت برجسته و شناخته شده در سطح بین المللی باشد. در زمینۀ کشاورزی، خرید مزرعه و تاسیسات کشاورزی و لوازم کار کشاورزی از شرائط اصلی این نوع سرمایه گذاری است


مهاجرت از طریق ارائه خدمات تخصصی

skilled-workers

اینگونه مهاجرین بر اساس میزان تخصص و مهارت در حرفه خود و توانایی ماندگاری در کانادا و ارائه خدمات تخصصی انتخاب می گردند. گزینه اصلی در انتخاب این گونه افراد همانا سطوح تحصیلی کسب شده و تجربه کاری به دست آمده است. متقاضیان این بخش می توانند از چندین برنامه استفاده نمایند. در صورتی که برای فرد متقاضی شغل تضمین شده ای در کانادا، که مورد تائید مرکز توسعۀ نیروی انسانی بوده، وجود داشته باشد، امتیاز شخص در جدول امتیازات ارتقاء پیدا مینماید. علاوه بر آن ، فرد مذکور از ارائه مدرک مالی جهت اثبات توانایی خود به منظور اسکان در کانادا معاف خواهد بود. رشته های تعیین شده جهت جذب مهاجرین تخصصی دامنۀ وسیعی از تخصص و مهارت را در بر میگیرد. این رشته ها از یک سو شامل تخصص های پزشکی، دندان پزشکی، مهندسی و کمک مهندسی؛ و از سوی دیگر، در بر گیرندۀ مشاغل فنی از قبیل جوشکاری، آهنگری، بنایی، آرایشگری و قصابی است. جهت اطلاع از لیست مشاغل مورد نیاز با دفتر این سازمان تماس حاصل نمائید.


Provincial Program

provincial

کسانی که به صورت استانی وارد کانادا می شوند، معمولا متعهد می شوند که در استان طرف قرارداد سرمایه گذاری یا اقامت کنند (معمولا برای مدتی معین).

جدول مقایسه برنامه‌های استانی provincial


مهاجرت از طریق اعضاء خانواده

family

در این نوع از مهاجرت، شخص مهاجر می تواند از طریق ضمانت یکی از بستگان نزدیک خود، که لزوما بایستی شهروند و یا مقیم کانادا باشد، در خواست اقامت در کانادا نماید. از مشخصه های این نوع مهاجرت وجود تعهد نامه ای است که شخص ضامن را متعهد مینماید تا به مدت سه تا ده سال (بسته به نوع وابستگی خانوادگی)، شخص ضمانت شده را ، در صورت لزوم، از نظر مالی تأمین کند. :افراد ذیل الذکر در گروه خویشاوندی قرار می گیرند (.همسر و یا شریک زندگی (افرادی که باهم زندگی میکنند، لیکن غیر مزدوج هستند – (.فرزندان غیر مستقل (افرادی که به طریقی از لحاظ مالی، روانی و یا جسمی به والدین خود وابسته می باشند- . پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ – . برادر، خواهر، برادر زاده، خواهر زاده، و نوه در صورتیکه این افراد کمتر از 18 سال سن داشته ، مزدوج نبوده و یتیم باشند – فرزند خوانده و همچنین بچه ای که غیر مستقل بوده و قرار است که در آینده به فرزند خواندگی پذیرفته شود، به شرط اینکه زیر 18 سال سن داشته باشند