اگر مایل به استفاده از سرویس مشاوره رایگان ما می‌باشید با پر کردن و ارسال فرم زیر به ما اجازه دهید تا برآورد صحیحی از وضعیت شما و امکان مهاجرت شما به کانادا داشته باشیم

فرم اولیه جهت ارزیابی متقاضی مهاجرت به کانادا

تاریخ

نام و نام خانوادگی

سن

سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک اخذ شده):

1 - عنوان رشته
مقطع
سال ورود و اخذ مدرک
2 - عنوان رشته
مقطع
سال ورود و اخذ مدرک

سوابق کاری در 20سال گذشته:

3 - عنوان شغلی
مدت زمان اشتغال
وضعیت بیمه
4 - عنوان شغلی
مدت زمان اشتغال
وضعیت بیمه
5 - عنوان شغلی
مدت زمان اشتغال
وضعیت بیمه

سطح زبان انگلیسی:

مبتدی متوسط خوب عالی 

سطح زبان فرانسه:

خیر مبتدی متوسط خوب عالی 

فامیل درجه یک درکانادا

فامیل درجه یک درکانادا:

مجرد متاهل 

لیست دارایی های منقول و غیر منقول

ارزش کل دارایی ها منقول و غیر منقول به ریال

تعداد کارمندان با بیمه

مشخصات همسر:

نام و نام خانوادگی
سن

سوابق تحصیلی (به ترتیب از آخرین مدرک اخذ شده):

1 - عنوان رشته
مقطع
سال ورود و اخذ مدرک
2 - عنوان رشته
مقطع
سال ورود و اخذ مدرک

سوابق کاری در 5 سال گذشته:

1 - عنوان شغلی
2 - مدت زمان اشتغال
3 - وضعیت بیمه
2 - عنوان شغلی
2 - مدت زمان اشتغال
3 - وضعیت بیمه
3 - عنوان شغلی
2 - مدت زمان اشتغال
3 - وضعیت بیمه

سطح زبان انگلیسی:

مبتدی متوسط خوب عالی 

سطح زبان فرانسه:

خیر مبتدی متوسط خوب عالی 

فامیل درجه یک درکانادا

وضعیت تاهل:

مجرد متاهل 

سوابق کاری در 5 سال گذشته:

تعداد فرزندان
سن و جنسیت فرزندان
شماره موبایل
شماره تلفن
ایمیل

معرف شما

توضیحات