مجوز تحصیل

study-permit

تعداد دانشجویان خارجی، که هر سال برای تحصیل به کانادا وارد میشوند، برطبق آمار رسمی، 130,000 نفر می باشد تحصیل در کانادا، به استثناء موارد خاصی ، مستلزم اخذ مجوز تحصیلی بوده و متقاضی بایستی قبل از ورود به کانادا اقدام به تهیۀ مجوز نماید به طور کلی، میتوان گفت که در مقاطع تحصیلی مختلف، در صورتیکه دورۀ تحصیلی بیش از شش ماه باشد، و یا شخص دانشجو پس از پایان دورۀ کمتر از شش ماه تحصیل خود قصد ادامۀ تحصیل کند، کسب مجوز تحصیل الزامی است

مجوز کار

work-permit-2

سالانه تعداد 90,000 متقاضی به منظور استخدام موقت به کانادا وارد شده و از مزایای بازار کار این کشور استفاده نموده و با فرهنگ مردم و تکنولوژی جدید آن آشنا میگردند غلاوه بر برنامه ملی، برنامه های استانی نیز در رشته های مختلف، متقاضی میپذیرد

اقامت توریستی

tourist-visa

برا ساس آمار ، هر ساله حدود سی میلیون نفر توریست وارد کانادا شده و از محیط طبیعی و زیبای این کشور پهناور بازدید نموده و یا با بستگان و دوستان تجدید دیدار می نمایند معمولا اقامت توریستی به مدت شش ماه صادر شده و صاحب ان مجاز به تحصیل و یا کار در کانادا نمی باشد

ویزا از طریق اعضای خانواده

family-member-visa

در این نوع از مهاجرت، شخص؛ به منظور بازدید ازفامیل تقا ضای اقامت موقت در کانادا می نماید به استثناء شهروندان برخی از کشورها، سایر افراد جهت ورود به کشور کانادا مستلزم اخذ روادید می باشند .